Celým srdcem III. - Zpěvník

-

Nakladatelství: ROSA

E-shop: 19 Kč

Prodejna: 20 Kč

3. díl zpěvníku současných českých chvalozpěvů obsahuje 45 písní v autorizované notové podobě včetně akordických značek. Kroužková vazba.

1. Ať přijde probouzení
2. Haleluja, sláva, čest II
3. Hospodin dokoná za mě
4. Hospodin je světlo
5. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý
6. Jdi a pozdvihuj klesající
7. Jenom Pán
8. Hospodinu náleží kralovat
9. Jezukriste spravedlivý
10. Jsi láska má
11. Jsi počátek i konec
12. Kdopak je nám nejdražší
13. Lid, který chodí v temnotách
14. Mé srdce znavené
15. Dal jsm Ti srdce
16. Miluji Tě vroucně
17. Naplň nás, Pane, milostí
18. Nasyť duši ztrápenou
19. Náš cíl je blízko
20. Není nikdo
21. Ó Otče, moje srdce strádá
22. Otče chválím
23. Ukaž mi svou vůli
24. Můj Pán je se mnou
25. Otče náš
26. Pane, přijď
27. Pějte žalmy Hospodinu
28. Požehnán buď Hospodin, má skála
29. Požehnaný
30. Probuď se
31. Přijď, uzdravuj
32. Při mně stůj
33. Půjdem za Pánem svým
34. Sklání se Bůh
35. Spáso má
36. Svatý, svatý je Pán Bůh zástupů
37. Ten, který daroval to vítězství
38. Toužím
39. Ty jsi jediný Bůh
40. Uctívám Tě
41. Vznešené je jméno Tvé
42. Ty jsi Pán
43. Vyhlížím Tvou tvář
44. Zde stojím
45. Zpívejte Králi našemu


© 2015 Křesťanský život